George Bush Senior Cartoons

Bush Senior.

Share This Cartoon:

Back to top

Bush Senior.

Share This Cartoon:

Back to top
'I never thought I'd say this, but I miss George Bush Senior's lips.'

Share This Cartoon:

Back to top

More cartoons with the keyword 'george bush senior' >>

twitter facebook linkedin